Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2324/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm