Quyết định 1832/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sửa đổi một số tiêu chí đối với xã nông thôn mới

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1832/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sửa đổi một số tiêu chí đối với xã nông thôn mới trong Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.