Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản (mức độ 3)
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn đề nghị góp ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Bước 2: Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khác, cơ quan chủ quản tổ chức thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 3: Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án (bản gốc).

Bước 4: Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án của Cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài và đề nghị xem xét tài trợ chương trình, dự án.

Cách thức thực hiện

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Địa chỉ: Số 398 - Đường Trần Phú - phường Tân Dân - TP Việt Trì -  tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210 2222 555

Thành phần, số lượng hồ sơ

01 bộ:

- Công văn của Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Các tài liệu khác (nếu có)

Thời hạn giải quyết

Theo quy định của Chính phủ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Chọn lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Kết quả thực hiện Công văn góp ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thông báo chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho nhà tài trợ nước ngoài
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Đầu tư công năm 2014;

- Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Tài liệu đính kèm