Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Trình tự thực hiện - Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật lập hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. - Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh; - Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở; - Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao Giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách; - Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người khuyết tật đang làm việc. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật hoạt động theo quy định Luật doanh nghiệp.
Chọn lĩnh vực 5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.
Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. - Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
Tài liệu đính kèm