Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh Phú Thọ

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3723/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh Phú Thọ.