Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục và đào tạo

PhuthoPortal - Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục và đào tạo.