Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối thi đua các Trường Đại học, Cao Đẳng, năm học 2018 - 2019

PhuthoPortal - Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối thi đua các Trường Đại học, Cao Đẳng, năm học 2018 - 2019.