Quyết định số 565/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể thuộc tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 16/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 565/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể thuộc tỉnh Phú Thọ.