Quyết định số về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Thủy

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3585/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Thủy.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm