Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Ngày 17/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2076 /QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020