Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020

Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020