Quyết định về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và cả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kèm theo Quyết định số: 08/QĐ-SXD ngày 10/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV và cả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Quyết định

Phụ biểu đính kèm