Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện

PhuthoPortal - Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm