Quyết định Về việc phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, năm 2022: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn

Ngày 18/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-SKHCN: Về việc phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, năm 2022: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý “Đoan Hùng” cho sản phẩm bưởi quả đặc sản của tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm