Quyết định về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, năm 2022: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải

PhuthoPortal - Ngày 14/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định Về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, năm 2022: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm