Quyết định về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, năm 2022: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mỳ rau, củ Thực phẩm xanh Lâm Thao”

PhuthoPortal - Ngày 14/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, năm 2022: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mỳ rau, củ Thực phẩm xanh Lâm Thao” cho sản phẩm mỳ rau, củ của hợp tác xã Thực phẩm xanh, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm