Quyết định về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, năm 2022: Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho một số doanh nghiệp/ hợp tác

PhuthoPortal - Ngày 14/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyếtt định về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, năm 2022: Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho một số doanh nghiệp/ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm