Quyết định về việc phế duyệt Kế hoạch sử đất năm 2023 huyện Hạ Hòa

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3570/QĐ-UBND về việc phế duyệt Kế hoạch sử đất năm 2023 huyện Hạ Hòa.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm