Quyết định về việc phê duyệt Kề hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lâm Thao

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3579/KH-UBND về việc phê duyệt Kề hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lâm Thao.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm