Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Khê

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3577/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Khê.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm