Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Ba với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

Tổng diện tích đất tự nhiên là 19.465,35 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp: 14.176,87 ha.

(Đất chuyên trồng lúa nước: 2.869,13 ha).

- Đất phi nông nghiệp: 5.057,15 ha.

- Đất chưa sử dụng: 231,33 ha.  

(Chi tiết theo Phụ biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023

Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 365,94 ha. Trong đó:

- Thu hồi đất nông nghiệp: 335,42 ha.

(Đất chuyên trồng lúa nước: 104,66 ha).

- Thu hồi đất phi nông nghiệp: 30,52 ha.

 (Chi tiết theo phụ biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023

Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 493,62 ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 471,11 ha.

(Đất chuyên trồng lúa nước: 135,74 ha).

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 18,04 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 4,47 ha.

 (Chi tiết theo phụ biểu 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023

Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 4,32 ha. Trong đó, đất phi nông nghiệp là 4,32 ha.

(Chi tiết theo phụ biểu 04 kèm theo).

5. Danh mục dự án thực hiện trong năm 2023

Tổng số 141 dự án, trong đó 33 dự án đăng ký mới và 108 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

(Chi tiết theo phụ biểu 05 kèm theo).

6. Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ

Tổng số 22 dự án.

(Chi tiết theo phụ biểu 06 kèm theo).

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm