Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Lập

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Lập.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm