Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2175/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ với các nội dung như sau:

1. Nội dung phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

Tổng diện tích đất tự nhiên là 12.568,06 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp: 6.920,94 ha, chiếm 55,07% tổng diện tích tự nhiên (trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 697,38 ha).

- Đất phi nông nghiệp: 5.485,54 ha, chiếm 43,65% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng: 161,58 ha, chiếm 1,28% tổng diện tích tự nhiên.

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.006,66 ha (trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước là 471,80 ha).

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 115,70 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 13,91 ha.

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng

Trong kỳ quy hoạch đã đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 7,20 ha sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp.

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm