Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

Tổng diện tích đất tự nhiên là 68.858,26 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 63.082,15 ha, chiếm 91,61% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất phi nông nghiệp: 5.410,39 ha, chiếm 7,86% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất chưa sử dụng: 365,72 ha, chiếm 0,53% tổng diện tích tự nhiên.

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 2.170,08 ha, gồm:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.741,26 ha.

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 417,08 ha.

+ Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 11,74 ha.

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng

Trong kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 70,02 ha. Trong đó: đất phi nông nghiệp là 70,02 ha.

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn được duyệt kèm theo.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm