Sẵn sàng các điều kiện phục vụ hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PhuthoPortal - Trong 2 ngày 27 - 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại tỉnh Phú Thọ, đây là lần đầu tiên hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu của Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành với số lượng điểm cầu lớn nhất từ trước đến nay. Để đảm bảo kết nối đường truyền cho phiên họp trực tuyến quan trọng này, Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Phú Thọ kiểm tra kết nối đường truyền tại điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh

Ông Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 19/3/2021 về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh bố trí phòng họp, các trang thiết bị để phục vụ hội nghị trực tuyến. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và Viễn thông Phú Thọ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo đường truyền tín hiệu của hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Trong cách thức tổ chức, hội nghị này là lần đầu tiên truyền hình trực tuyến tới các điểm cầu tại các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh. Bởi vậy, để đảm bảo các điều kiện phục vụ hội nghị trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông và Viễn thông Phú Thọ cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến các sở, ban, ngành; hội, đoàn thể của tỉnh khảo sát, kiểm tra cơ sở vật chất như: Phòng họp; máy tính; màn hình hiển thị (ti vi, màn chiếu, máy chiếu, màn hình led…); âm thanh hội trường của các đơn vị. Bên cạnh đó, hướng dẫn cán bộ phụ trách kỹ thuật của các đơn vị kỹ năng vận hành thiết bị để việc họp trực tuyến được tổ chức đảm bảo chất lượng. Đồng thời cử cán bộ là đầu mối giám sát và kịp thời hỗ trợ khắc phục các điểm cầu nếu bị mất tín hiệu kết nối.

Cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Sở Khoa học và Công nghệ đã được hoàn thiện để phục vụ hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Chính - Trưởng phòng Thông tin thống kê, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Đến nay chúng tôi đã chuẩn bị phòng họp, máy tính xách tay kết nối, máy chiếu, màn chiếu và đường truyền để phục vụ cho hội nghị. Được sự hỗ trợ của cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông, chúng tôi nắm bắt được quy trình, sử dụng các thiết bị đầu cuối để vận hành cuộc họp trực tuyến.

Là đơn vị được tỉnh giao nhiệm vụ cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo đường truyền chất lượng phục vụ hội nghị quan trọng này, Viễn thông Phú Thọ đã cử cán bộ cùng với cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp đến các sở, ban, ngành, hội, đoàn, thể kiểm tra đường truyền kết nối; cài đặt phần mềm; hỗ trợ máy tính kết nối...

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Phú Thọ hỗ trợ cài đặt phần mềm hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở Ngoại vụ  

Trên địa bàn toàn tỉnh bố trí 297 điểm cầu, trong đó điểm cầu chính ở Trung tâm hội nghị tỉnh kết nối với 13 điểm cầu của 13 huyện, thành, thị, 225 điểm cầu xã, phường, thị trấn và 59 điểm cầu ở các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể… Đến nay, 100% các điểm cầu đều đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật sẵn sàng cho hội nghị trực tuyến.

Hệ thống kết nối đường truyền tại điểm cầu xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 297 điểm cầu trên địa bàn tỉnh tiết kiệm đáng kể thời gian, kinh phí tổ chức, phù hợp với xu thế phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh được tham dự và trực tiếp nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII truyền đạt. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ cấp tỉnh đến các cấp ủy tại cơ sở trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Hương Giang