Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động

PhuthoPortal - Đồng chí Phạm Lam Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Sau 5 năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó tạo động lực để tỉnh thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Nghiêm túc quán triệt Chỉ thị và học tập các chuyên đề

Để việc triển khai Chỉ thị số 05 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”. Trong đó, xác định rõ việc quán triệt, học tập các nội dung của Chỉ thị cũng như các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; tạo tiền đề vững chắc để các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập và làm theo Bác một cách khoa học, cụ thể, có hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, từ năm 2016 đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đã tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và các chuyên đề toàn khóa, hằng năm. Cách thức tổ chức, truyền đạt hội nghị có nhiều đổi mới, phù hợp với thực tiễn, từ truyền đạt trực tiếp, truyền đạt qua sóng phát thanh - truyền hình đến truyền đạt qua hệ thống truyền hình trực tuyến; từ mời báo cáo viên của trung ương về truyền đạt đến trực tiếp đồng chí Bí thư Chi bộ cấp ủy các cấp truyền đạt. Hằng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… tham gia học tập các chuyên đề đều đạt từ 90% trở lên.

Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong giải quyết công việc, đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chuyển biến trong thực thi công vụ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo phù hợp với nội dung chuyên đề hằng năm và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã vận dụng có hiệu quả quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện rõ việc nêu gương trước tập thể và trách nhiệm xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, gắn với chức trách, vị trí công tác mà mỗi cán bộ lãnh đạo đang đảm nhiệm.

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân (Ảnh chụp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn phòng HĐND và UBND thành phố Việt Trì, ngày 17/2/2021)

Đặc biệt, từ năm 2016, BTV Tỉnh ủy xác định khâu đột phá trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đó là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ”. Qua triển khai thực hiện cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đã có chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc cũng như ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm và phục vụ nhân dân.

Các địa phương, đơn vị cũng tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; thực hiện tự phê bình và phê bình trong nội bộ. Duy trì tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân để nắm bắt, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề tồn đọng, bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ sở. Trong 5 năm (2016 - 2021) tính chung cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã tổ chức trên 1.600 cuộc đối thoại với sự tham gia của trên 145.500 người; tỷ lệ ý kiến được giải quyết trực tiếp tại hội nghị đạt trên 87%.

Lan tỏa các phong trào thi đua

Để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tăng cường lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới… Tuy cách thức, phương pháp thực hiện khác nhau song tất cả đều vì mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống ấm no cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Việt Trì tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố (Ảnh chụp ngày 14/4/2021)

Song song với đó, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “Tương thân tương ái”, có những việc làm thiết thực chung tay cùng Đảng và Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh.

Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là những biểu hiện sinh động của việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được chứng minh qua những con số cụ thể đó là: Trên 2.100 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp huyện và cơ sở; trên 110 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến cấp tỉnh; nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ, BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Những mô hình, điển hình tiên tiến này đã góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 3,56% so với năm 2019; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 7.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 50,4 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,4%.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Lam Hồng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để việc học và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực... Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần coi việc học và làm theo Bác là nhu cầu nội tại, là biện pháp tự giáo dục, rèn luyện bản thân để sống và làm việc tốt hơn.

Thanh Hòa