Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể

PhuthoPortal - Ngày 18/5/2023, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1778/UBND-KGVX về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể.

Để chủ động triển khai các biện pháp, tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các bếp ăn tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh & Xã hội, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành tại bếp ăn tập thể của các trường học; cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề; cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các Khu, cụm công nghiệp; Bệnh viện, Trung tâm Y tế thuộc trách nhiệm quản lý của các ngành.

Phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về ATTP và các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên, người lao động trong nhà trường, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề.

Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế trong khám, cấp cứu và điều trị, xử lý ngộ độc thực phẩm; chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng phương án, nhân lực và phương tiện, vật tư, hóa chất,… kịp thời xử lý, khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng của các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm các quy định về Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/2/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó nhấn mạnh việc người đứng đầu cơ sở y tế, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP. Nêu cao vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, đặc biệt là trách nhiệm của hiệu trưởng, người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức và pháp luật về ATTP, thanh tra, kiểm tra ATTP tại các bếp ăn tập thể các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Huy động và phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường tham gia giám sát công tác bảo đảm ATTP trong nhà trường.

3. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, vai trò của người đứng đầu cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh có bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm trong công tác bảo đảm ATTP theo quy định.

Yêu cầu các cơ sở dạy nghề phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra ATTP tại bếp ăn tập thể của cơ sở dạy nghề; phối hợp tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATTP cho các cán bộ quản lý và sinh viên, học viên; huy động hội học sinh, sinh viên và các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát công tác bảo đảm ATTP trong nhà trường.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp: Yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, doanh nghiệp có bếp ăn tập thể trong khu, cụm công nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp có bếp ăn tập thể trong công tác bảo đảm ATTP theo quy định; huy động sự tham gia và phát huy vai trò giám sát bảo đảm ATTP bếp ăn tập thể của tổ chức đoàn thể, công đoàn doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn kiến thức pháp luật về ATTP cho người quản lý, cán bộ phụ trách ATTP và công nhân trong các doanh nghiệp; phối hợp thanh tra, kiểm tra ATTP tại các bếp ăn tập thể doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

5. UBND các huyện, thành, thị tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, trường học, doanh nghiệp có bếp ăn tập thể trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của UBND huyện, thành, thị; thực hiện nghiêm túc các nội dung, biện pháp tăng cường bảo đảm ATTP theo quy định và hướng dẫn của các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội về công tác bảo đảm ATTP đối với các bếp ăn tập thể.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang