Tăng cường chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 6/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 4101/UBND-NCKS về việc tăng cường chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, tăng cường việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác liên quan, đồng thời để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị cần tăng cường công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan, quy định của UBND tỉnh về đấu giá tài sản, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá tài sản; tăng cường tính công khai, minh bạch, làm lành mạnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc có tài sản đấu giá thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc lựa chọn, ký hợp đồng đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn cứ theo các tiêu chí quy định tại Luật Đấu giá tài sản.
Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công (theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) phải lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm được các điều kiện, tiêu chí cụ thể theo quy định; xem xét ưu tiên lựa chọn đơn vị sự nghiệp công thực hiện việc đấu giá với mục tiêu nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tổ chức thực hiện đấu giá tài sản công, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phải đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý tài sản công và các quy định pháp luật liên quan. Chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc niêm yết việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu giá tài sản. Tổ chức rà soát quỹ đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đã giải phóng mặt bằng theo quy hoạch được duyệt và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1641/KH-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
BBT