Tăng cường công tác giải ngân thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

PhuthoPortal - Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3554/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác giải ngân thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm