Tăng cường công tác thu và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 30/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 4339/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác thu và thu nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN hiện nay có chiều hướng gia tăng, diễn ra ở nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ BHXH, quỹ BHYT và quyền lợi của người lao động, người tham gia BHYT. Tính đến hết tháng 8/2020, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 193.507 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 4,6% kế hoạch thu (Trong đó: Nợ BHXH 160.072 triệu đồng; nợ BH thất nghiệp 5.557 triệu đồng; nợ BHYT 26.601 triệu đồng; nợ BHTNLĐ, BNN: 1.277 triệu đồng).

Để hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng, đảm bảo lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời tăng cường việc chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT của các chủ sử dụng lao động. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc quyền quản lý, thực hiện trích nộp đúng, đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp hằng tháng theo quy định.

2. BHXH tỉnh: Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức truyền thông, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Công khai các thông tin thu nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cá nhân người lao động. Thực hiện triệt để công tác cải cách thủ tục hành chính theo quy định của BHXH Việt Nam và đổi mới tác phong hành chính sang tác phong phục vụ, cung cấp dịch vụ thuận lợi nhất cho người tham gia và người thụ hưởng chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các đơn vị chậm đóng, nợ đọng, không đóng BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động có kế hoạch thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHYT đối với các đơn vị cố tình vi phạm, ảnh hướng đến quyền lợi BHXH, BHYT của người lao động.

Kịp thời cung cấp thông tin và hồ sơ liên quan đối với đơn vị cố tình trốn đóng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan Liên đoàn Lao động khởi kiện theo quy định của pháp luật; gửi hồ sơ đề nghị cơ quan Công an xử lý đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh để nắm chắc thông tin các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản và doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động quay trở lại kinh doanh để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật có liên quan về lao động, bảo hiểm đối với người lao động.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, trong đó tập trung vào các hoạt động đối thoại chính sách với người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp.

Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, thời gian kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; kiểm tra, đôn đốc khắc phục tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN ở các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý; thông báo kịp thời các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, thu hẹp sản xuất, phá sản hoặc chủ bỏ trốn cho BHXH tỉnh để hướng dẫn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

5. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 119/QCPH-CA-BHXH ngày 13/3/2018 giữa BHXH tỉnh Phú Thọ với Công an tỉnh Phú Thọ trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

6. UBND các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp; xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với BHXH huyện, thành, thị xác định tình trạng doanh nghiệp (hoạt động, ngừng hoạt động,…) để kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết quyền lợi cho người lao động.

7. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp giám sát việc thực thi pháp luật tại các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các buổi đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

8. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh tăng cường tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích của người lao động theo quy định.

BBT