Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 9/9/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4041/UBND-KTTH về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Để công tác quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản đi vào nề nếp, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản theo giá thực tế giao dịch trên thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, chống thất thu thuế, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số giải pháp như sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị cần tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với các hoạt động chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp.

2. Vận động và tuyên truyền người dân phải kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán giá chuyển nhượng.

Việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không phù hợp trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hay trên các tờ khai xác định nghĩa vụ thuế nhằm mục đích giảm số thuế phải nộp là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nội dung pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng bất động sản như: Phát sinh khiếu nại, kiện cáo, tố cáo, đền bù và các tình huống pháp lý khác. Hậu quả có thể ảnh hưởng lâu dài tới tất cả bên mua, bán và các đơn vị liên quan.

Việc xác định, khai báo sai giá trị tài sản để nhằm giảm tiền thuế phải nộp có thể gây nên những phiền hà, thiệt hại nếu cơ quan Thuế, cơ quan bảo vệ pháp luật xác minh khi nghi ngờ có sự khai gian nhằm trốn thuế.

3. Để thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, UBND tỉnh yêu cẩu Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của người nộp thuế. Làm đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin và chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu; cung cấp thông tin giá chuyển nhượng từ cơ sở dữ liệu cho các Chi cục thuế để quản lý thu thuế.

Chỉ đạo các Chi cục Thuế tiếp nhận thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn quản lý. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hoặc từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định.

Trường hợp khi so sánh với cơ sở dữ liệu xác định được các hành vi mua, bán, trao đổi và chuyển nhượng không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế, thì đề nghị NNT giải trình và kê khai lại giá tính thuế theo giá thị trường hoặc ấn định thuế trên cơ sở đảm bảo đủ các điều kiện quy định. Trường hợp NNT không chấp hành, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ cụ thể để phối hợp với cơ quan Công an điều tra theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và UBND huyện, thành, thị để xây dựng, trình UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành, thị để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với giá thực tế đang chuyển nhượng trên thị trường.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở tổ chức thông tin, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong nhân dân để thực hiện kê khai giá chuyển nhượng trung thực, đúng thực tế phát sinh khi có hoạt động chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tổ chức đăng tải thông tin, tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp xác minh, điều tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật do cơ quan Thuế chuyển đến và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp đề nghị các Tổ chức hành nghề công chứng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, phù hợp với giá thị trường để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các Tổ chức hành nghề công chứng không hướng dẫn các cá nhân kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế, tránh trường hợp phải hồi tố khi cơ quan Thuế có đủ cơ sở dữ liệu ấn định thuế.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch chuyển nhượng bất động sản cho cơ quan quản lý Thuế, cơ quan Công an phục vụ mục đích kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp hoặc điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

UBND các huyện, thành, thị tăng cường quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản của người dân trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã định kỳ hàng năm rà soát, tổng hợp các tuyến đường tại dự án khu đô thị, khu dân cư mới sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có giá đất tăng cao để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất đảm bảo phù hợp với giá đất trên thị trường nhằm tránh thất thu thuế.

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về thuế, đề nghị NNT kê khai giá chuyển nhượng trung thực, chính xác với thực tế chuyển nhượng ngay từ khâu lập hợp đồng công chứng đến khi kê khai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc tại Cơ quan Thuế (đối với hồ sơ chuyển nhượng công trình xây dựng hình thành trong tương lai). Niêm yết các tài liệu tuyên truyền tại trụ sở tiếp dân của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Văn phòng Công chứng trên địa bàn.

BBT