Tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

PhuthoPortal - Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1177/UBND-TH về việc tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.