Tăng cường và xử lý dứt điểm công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1619/UBND-KTTH về việc tăng cường và xử lý dứt điểm công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Năm 2021 có tổng số 907 dự án, công trình đã được phê duyệt quyết toán. Trong đó có 203 dự án, công trình hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán đang trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán; 199 dự án, công trình đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán; 63 dự án vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán.

Như vậy, hiện vẫn còn 63 dự án đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán (đến ngày 31/12/2021) theo quy định (44 dự án do cấp tỉnh quản lý; 18 dự án do cấp huyện quản lý; 01 dự án do cấp xã quản lý).

Để tiếp tục tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả công tác quyết toán vốn đầu tư, giải quyết dứt điểm các dự án, công trình vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các đơn vị chủ đầu tư: Chỉ đạo, tăng cường xử lý, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác quyết toán dự án, công trình theo quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn trong công tác quyết toán; không để tồn đọng dự án hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầuvà các cán bộ có liên quan của các cơ quan,đơn vị còn để tồn đọng các dự án, công trình chậm lập hồ sơ quyết toán; đồng thời, không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới theo quy định.

Định kỳ hàng năm, thực hiện báo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do đơn vị mình quản lý, báo cáo các dự án chậm lập hồ sơ quyết toán, các chủ đầu tư và nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán đảm bảo thời gian, số liệu chính xác và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

2. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án: Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về chế độ quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện lập, trình phê duyệt, quản lý hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đúng quy định. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán, tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu để quyết toán, tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất ghi trong hợp đồng. Chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, giải trình trong giai đoạn thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

3. Sở Tài chính: Đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; thực hiện công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra phê duyệt quyết toán, báo cáo Thủ trưởng đơn vị để có biện pháp xử lý dứt điểm.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông công bố công khai danh mục công trình, danh sách chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, làm cơ sở để các cấp có thẩm quyền xem xét trong việc giao, bố trí dự án mới.

6. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra chuyên ngành liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các chủ đầu tư vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt; qua đó làm rõ sai phạm và xử phạt theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số vốn đã thanh toán đảm bảo quy định của nhà nước; đồng thời có nhận xét, đánh giá các quy định của nhà nước liên quan đến giải ngân, quyết toán.Phối hợp sao y, cung cấp hồ sơ tài liệu đối với các dự án không còn hồ sơ để phục hồi hồ sơ quyết toán khi có yêu cầu của chủ đầu tư bằng văn bản. Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục thanh toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán, thu hồi hết số vốn đã tạm ứng theo chế độ quy định và tất toán tài khoản của dự án đã được phê duyệt quyết toán theo quy định.

8. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đưa nội dung chấp hành quy định đối với công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

Hương Giang