Tăng cường và xử lý dứt điểm công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 3/3/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 749/UBND-KTTH về tăng cường và xử lý dứt điểm công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Danh sách công trình, các chủ đầu tư và nhà thầu vi phạm thời gian quyết toán