Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn (mức độ 4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (mức độ 4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viên đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (mức độ 4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (mức độ 4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục Tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc TW) (mức độ 3) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ,
Thủ tục Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật TW (mức độ 3) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu (mức độ 4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh (mức độ 4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại (mức độ 3) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại (mức độ 3) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch