Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển (mức độ 3) Sở Giáo dục - Đào tạo ,
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục (theo đề nghị của các bên liên kết) (mức độ 2) Sở Giáo dục - Đào tạo
Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (mức độ 3) Sở Giáo dục - Đào tạo
Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam (mức độ 3) Sở Giáo dục - Đào tạo
Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (mức độ 3) Sở Giáo dục - Đào tạo
Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (mức độ 3) Sở Giáo dục - Đào tạo
Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (mức độ 3) Sở Giáo dục - Đào tạo
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (mức độ 3) Sở Giáo dục - Đào tạo
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (mức độ 3) Sở Giáo dục - Đào tạo ,
Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục (mức độ 4) Sở Giáo dục - Đào tạo