Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao (Mức độ 3) Sở Tài Chính
Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao (Mức độ 3) Sở Tài Chính
Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (Mức độ 3) Sở Tài Chính
Mua hóa đơn lẻ bán tài sản công (Mức độ 3) Sở Tài Chính
Mua quyển hóa đơn bán tài sản công (Mức độ 3) Sở Tài Chính
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (Mức độ 3) Sở Tài Chính
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (Mức độ 3) Sở Tài Chính
Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá (Mức độ 3) Sở Tài Chính
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê (Mức độ 3) Sở Tài Chính
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết (Mức độ 3) Sở Tài Chính