Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Mức độ 4) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội , ,
Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Mức độ 3) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Mức độ 3) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Giải thể cơ sử trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thấm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Mức độ 3) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Giải thể cơ sử trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thấm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Mức độ 3) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp (Mức độ 3) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Mức độ 3) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động, Thương binh và Xã hội