Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép, hồ sơ Sở Công thương
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưói 3MW đặt tại địa phương (mức độ 4) Sở Công thương
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương (mức độ 4) Sở Công thương ,
Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (mức độ 4) Sở Công thương
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương (mức độ 3) Sở Công thương
Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ (mức độ 3) Sở Công thương
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 KV tại địa phương (mức độ 3) Sở Công thương
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương (mức độ 3) Sở Công thương
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện (mức độ 3) Sở Công thương
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện (mức độ 2) Sở Công thương