Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Mức độ 3)
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện

1. Trực tiếp:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Địa chỉ: Số 398, đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210 2222 555

2. Trực tuyến:

- Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.phu tho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

Thành phần, số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Dự án nhóm A không quá 35 ngày, dự án nhóm B không quá 25 ngày, dự án nhóm C không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Kết quả thực hiện
Chi phí Theo quy định của Bộ Tài chính
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tài liệu đính kèm