Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án (mức độ 3)
Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư được giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, gửi UBND cấp tỉnh;
- Đơn vị được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;
- UBND cấp tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.

Cách thức thực hiện

Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh do nhà đầu tư chuẩn bị gồm các thành phần hồ sơ tại mục (1); hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh do tổ chức, đơn vị được giao thẩm định trình gồm các thành phần hồ sơ tại mục (2). Cụ thể:
(1) Hồ sơ nhà đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền
+ Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;
(2) Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh:
+ Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;
+ Quyết định chủ trương đầu tư dự án (trừ dự án nhóm C); báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công;
+ Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh gồm:
- Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày;
- Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày;
- Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Đầu tư theo đối tác công tư PPP
Kết quả thực hiện Báo nghiên cứu khả thi điều chỉnh được phê duyệt.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
Yêu cầu

Đối với dự án BT, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư phải được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

Cơ sở pháp lý

- Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức PPP;
- Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Tài liệu đính kèm 1622057586_Phu_luc_II__mau_1.docx