Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Thẩm định thành lập khu dân cư (Mức độ 2)
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương thành lập khu dân cư mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập lập khu dân cư mới.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập lập khu dân cư mới về Đề án thành lập lập khu dân cư mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

- Bước 3: Đề án thành lập lập khu dân cư mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập lập khu dân cư mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyến đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập lập khu dân cư mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 Bước 5: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đề án, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 6: Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành Nghị quyết thành lập khu dân cư mới.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về thành lập khu dân cư mới;

b) Đề án thành lập thành lập khu dân cư mới. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

- Sự cần thiết thành lập thành lập khu dân cư mới;

- Tên gọi của thành lập khu dân cư mới;

- Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thành lập khu dân cư mới;

- Các điều kiện khác quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư 04/2012 ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;

- Đề xuất, kiến nghị.

c) Tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biên bản lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập khu dân cư mới về Đề án thành lập thành lập khu dân cư mới.

d) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua Đề án thành lập khu dân cư mới.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ đầy đủ hợp pháp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Xây dựng chính quyền
Kết quả thực hiện Nghị quyết thành lập khu dân cư mới của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

1. Trong trường hợp do khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã, tổ chức hoạt động của khu dân cư yêu cầu phải thành lập khu dân cư mới thì việc thành lập thành lập khu dân cư mới phải đạt các điều kiện sau:

a) Quy mô số hộ gia đình:

- Đối với khu dân cư ở xã có từ 150 hộ gia đình trở lên;

- Đối với khu dân cư ở phường, thị trấn có từ 200 hộ gia đình trở lên.

b) Các điều kiện khác: Cần có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

2. Đối với các trường hợp đặc thù

a) Khu dân cư nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, khu dân cư hình thành do di dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khu nằm ở nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp; khu dân cư có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn thì quy mô khu có từ 50 hộ gia đình trở lên; khu dân cư ở phường, thị trấn có từ 100 hộ gia đình trở lên.

b) Khu dân cư đã hình thành từ lâu do xâm canh, xâm cư cần thiết phải chuyển giao quản lý giữa các đơn vị hành chính cấp xã để thuận tiện trong hoạt động và sinh hoạt của cộng đồng dân cư mà không làm thay đổi đường địa giới hành chính cấp xã thì thực hiện giải thể và thành lập mới khu dân cư theo quy định. Trường hợp không đạt quy mô về số hộ gia đình thì thực hiện ghép cụm dân cư theo quy định tại Điều 9 Thông tư này”.

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

- Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Tài liệu đính kèm