Thông báo Chương trình tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ngãi

PhuthoPortal - Ngày 24/4/2021, UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai xây dựng, khai thác vận hành trung tâm điều hành thông minh (IOC), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm: Từ 09 giờ 00’ ngày 24/4/2021 (Thứ 7).

2. Địa điểm: Tại Phòng họp IOC, tầng 4 - Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm