Thông báo công khai thông tin thăm dò khoáng sản

PhuthoPortal - Ngày 01/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ) của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng HĐ.

Căn cứ Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông báo như sau:

1. Tên tổ chức đề nghị thăm dò: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng HĐ

Địa chỉ: số 184, phố Mai Sơn 1, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên loại khoáng sản thăm dò: Cát lòng sông Hồng.

3. Vị trí thăm dò: Thuộc địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê và xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.