Thông báo công khai thông tin thăm dò khoáng sản

PhuthoPortal - Ngày 9/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ) của Công ty cổ phần Thương mại xây dựng Hoa Vinh, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Thịnh.

Căn cứ quy định tại Điều 58, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông báo như sau:

1. Công ty cổ phần Thương mại xây dựng Hoa Vinh đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi lòng sông Dân thuộc xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Thịnh đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn phường Thọ Sơn, phường Bến Gót và phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.