Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát lòng sông Hồng - Minh Nông 3 thuộc phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm