Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông Hồng địa bàn các xã Hoàng Cương, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba và thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm