Thông báo đấu giá tài sản

PhuthoPortal - Ngày 27/11/2020, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản - Sở Tư Pháp tỉnh Phú Thọ ban hành Thông báo số 76/TB-ĐGTS về việc đấu giá tài sản.

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103844209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Số 404, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác khoáng sản tại khu vực: Mỏ cát sông Hồng số 1 thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: 24,0 ha;Tài nguyên dự báo: 500.000 m3 cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

* Hiện trạng mỏ: Chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản:Tài sản là quyền khai thác khoáng sản được đấu giá theo quy định.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Giá khởi điểm tính bằng Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: R = 5% (Năm phần trăm).

Giá khởi điểm ước tính:2.531.250.000  đồng (Hai tỷ năm trăm ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

(Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; chi phí giải phóng mặt bằng (nếu có); các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá: 

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:  Từ ngày 28/12/2020 đến 16h30 phút ngày 26/01/2021tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

+ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:  Từ ngày 28/12/2020 đến 16h30 phút ngày 26/01/2021 tại Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

+ Thời gian xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ thực hiện xét chọn hồ sơ theo quy định của pháp luậtvào ngày 27/01/2021.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo tài liệu, khảo sát thực địa: Từ ngày 26/01/2021 đến hết ngày 27/01/2021tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ và tại nơi có tài sản đấu giá: Mỏ cát Sông Hồng số 1 thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

 (Người tham gia đấu giá có nhu cầu tham khảo tài liệu, khảo sát thực địa phải đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ trước 02 ngày làm việc).

7.Tiền mua hồ sơ: 500.000, đồng /01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

8.Tiền đặt trước: 303.750.000 đồng/ 01 hồ sơ. ( Ba trăm linh ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 26/01/2021, 27/01/2021 và ngày 28/01/2021(Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chậm nhất vào thời hạn chốt là: 16h30 phút ngày 28/01/2021).

+ Địa điểm, hình thức: Khách hàng tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số: 42310000177988 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Phú Thọ, Phòng giao dịch Khu công nghiệp Thụy Vân.  Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

9.Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 28/12/2020 đến 16h30 phút ngày 26/01/2021.

- Địa điểm: Tại Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện, cách thức: Các tổ chức, cá nhân trong nước có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

            (Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00 phút ngày 29/01/2021tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ .

11. Phương thức, hình thức đấu giá: 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Số vòng bỏ phiếu: Không hạn chế số vòng.

 - Bước giá: Rbg = 0,2 % (Không phảy hai phần trăm).

Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ hoặc Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên./.