Thông báo kết quả đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2020

PhuthoPortal - Thực hiện Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản và giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; Căn cứ Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2020; Sở Tài chính đã hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo đúng quy định.

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Phú Thọ đăng tải thông báo kết quả đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2020, gồm:

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

- Thỏa thuận khung mua sắm tập trung.