Thông báo kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng III lên hạng II năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 1/7/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng III lên hạng II đã ban hành Thông báo số 10/TB-HĐT về kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hàng III lên hạng II năm 2021.

Danh sách kết quả điểm thi thăng hạng